REGRANTING - KONKURS PROJEKTÓW POLONIJNYCH

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską


Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać  się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub stowarzyszenia.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu zamieszczono na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra-Niemen: www.odraniemen.org

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 października 2015 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ul. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław

z dopiskiem na kopercie:

Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 30 kwietnia 2015 r. Decyduje data nadania oferty – data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu:

Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen do dnia 14 czerwca 2015 r.

6. Spotkania informacyjne w sprawie konkursu

Stowarzyszenie Odra-Niemen zorganizuje spotkania informacyjne na temat zasad konkursu i sposobu przygotowania ofert konkursowych.

Informacja o miejscu i terminach spotkań zostanie opublikowana na stronie internetowej stowarzyszenia:

www.odraniemen.org/regranting-konkurs-projektow-polonijnych/harmonogram-projektu

 Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

regranting@odraniemen.org

 

 

 

Konkurs Małe granty dla Polonii 2015 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską jest współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”.

 

 

 

Informacja dla Grantobiorców w konkursie Małych Grantów na rzecz Polonii i Polaków za granicą w roku 2015.

W dniu 19. 06. 2015 rozesłana została do Państwa organizacji umowa, którą mają Państwo uzupełnić o swoje dane, po czym odesłać drogą mailową wraz z poprawionym merytorycznie wnioskiem i kosztorysem. Po zaakceptowaniu zmian, jak również sprawdzeniu, czy umowa została poprawnie przez Państwa wypełniona, zostanie wysłana kolejna wiadomość, w której otrzymają Państwo informację o tym, aby wydrukować dokumenty i podpisane przesłać do Stowarzyszenia Odra-Niemen. Umowa (w dwóch egzemplarzach) powinna być wtedy podpisana zgodnie z zapisami w KRS przez osoby upoważnione do reprezentacji. Po otrzymaniu przez nas kompletnych i podpisanych umów, zostaną one podpisane przez p. Prezes, po czym jedna sztuka zostanie odesłana do Państwa. Prosimy o dokonanie zmian we wnioskach zgodnie z zaproponowanymi przez Komisję kwotami – nie ma możliwości ich zwiększenia. W załączeniu również oświadczenie, które podpisać będzie musiał każdy uczestnik projektu realizowanego przez Państwa organizację.
W razie nie otrzymania przez Państwa w/w dokumentów prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Seminarium tematyczne dla Grantobiorców

Serdecznie zapraszamy na seminarium tematyczne dotyczące przygotowywania i składania raportów, zasad rozliczania i kwalifikowalności zarówno uczestników jak i kosztów, wymaganych dokumentów do sprawozdania oraz wszelkich innych spraw w zakresie konkursu "Konkurs małych granatów polonijnych". Szkolenie jest bezpłatne, dojazd na własny koszt. Zapraszamy 30.06.2015 do Wrocławia, do siedziby Stowarzyszenia Odra - Niemen, ul. Kościuszki 35F, w godzinach 11.00-15.00.

 

Dokumenty związane  z konkursem do pobrania:

 

 

LISTA PROJEKTÓW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM W KONKURSIE

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ W KONKURSIE

LISTA PROJEKTÓW ODRZUCONYCH Z PRZYCZYN FORMALNYCH


WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTÓW (Microsoft Word)

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE PDF

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR OFERTY

HARMONOGRAM

PLAKAT

ULOTKA

 Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące przygotowywania i skadania wniosków, zasad oceny formalnej i merytorycznej oraz wszelkicj innych spraw w zakresie konkursu "Konkurs małych granatów polonijnych". Szkolenie jest bezpłatne, dojazd na własny koszt. Zapraszamy 9.04.2015 do Wrocławia, do sali 104, budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74, w godzinach 11.00-15.00

 

F A Q